Başa dön
Arduino ile Radar Yapımı

Arduino ile Ultrasonik Mini Radar Yapımı

Merhaba arkadaşlar, bugünkü yazımızda ilginç arduino projesi olan arduino uno ile radar yapımı, Arduino Board ve Processing Development Environment’ı kullanarak nasıl yapılır birlikte öğreneceğiz. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.
 

Arduino Radar Yapımı Genel Bakış


Bu ilginç arduino projesi için ihtiyacınız olan şey, nesneleri algılamak için bir Hc-sr04 Ultrasonik Sensör, sensörü döndürmek için küçük bir SG90 Servo Motor ve kontrol etmek için bir Arduino kartıdır. Yukarıdaki videoyu izleyebilir ve aşağıdaki yazıyı okuyarak tam kavrayabilirsiniz.

 

Arduino Ultrasonik Radar Projesi Malzemeleri


Arduino ultrasonik radar malzemeleri; Satın almak için bağlantılara tıklayabilirsiniz.

 

Arduino Mini Radar Yapımı – Kurulum


  • İlk önce, Ultrasonik mesafe sensörünü Sg90 servo motora bağlamak için bir karton stand yapalım. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi katlayıp yapıştırın ve bir vida kullanarak servo motora sabitleyin.

  • Ayrıca, sensörü bağlamak için üzerine 4 bağlantı kablosu lehimleyelim.

  • Sonunda elastik bir bant kullanarak servo motoru Arduino Board’a sabitleyelim.

Ayrıca ultrasonik mesafe sensörü tutucu kullanarak daha sağlam hale getirebiliriz.

Arduino Ultrasonik Radar Projesi Devre Şeması


Ultrasonic Sensor HC-SR04’ü 10 ve 11 numaralı pinlere ve servo motoru Arduino uno r3 üzerindeki 12 numaralı pin’e bağlayalım.

Arduino-Radar-Devre-Şemalar

Arduino Radar Yapımı Kaynak kodları


Şimdi kodları Arduino IDE ile Arduino Uno R3’e yüklemeliyiz.

Arduino-ve-İşleme-IDE

 
 
 

Arduino Radar Detector Kaynak Kodu:

// Includes the Servo library
#include <Servo.h>. 
// Defines Tirg and Echo pins of the Ultrasonic Sensor
const int trigPin = 10;
const int echoPin = 11;
// Variables for the duration and the distance
long duration;
int distance;
Servo myServo; // Creates a servo object for controlling the servo motor
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT); // Sets the echoPin as an Input
  Serial.begin(9600);
  myServo.attach(12); // Defines on which pin is the servo motor attached
}
void loop() {
  // rotates the servo motor from 15 to 165 degrees
  for(int i=15;i<=165;i++){  
  myServo.write(i);
  delay(30);
  distance = calculateDistance();// Calls a function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor for each degree
  
  Serial.print(i); // Sends the current degree into the Serial Port
  Serial.print(","); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
  Serial.print(distance); // Sends the distance value into the Serial Port
  Serial.print("."); // Sends addition character right next to the previous value needed later in the Processing IDE for indexing
  }
  // Repeats the previous lines from 165 to 15 degrees
  for(int i=165;i>15;i--){  
  myServo.write(i);
  delay(30);
  distance = calculateDistance();
  Serial.print(i);
  Serial.print(",");
  Serial.print(distance);
  Serial.print(".");
  }
}
// Function for calculating the distance measured by the Ultrasonic sensor
int calculateDistance(){ 
  
  digitalWrite(trigPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2);
  // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds
  distance= duration*0.034/2;
  return distance;
}

Şimdi kod üzerinde verileri okuyan SerialEvent () işlevini kullanarak sensörün ölçtüğü açı ve mesafe değerlerini alacağız. Açı ve mesafenin değerlerini iAngle ve iDistance değişkenleri ile ölçeceğiz. Bu değişken, radarı, çizgileri, tespit edilen nesneleri ve metnin bir kısmını görüntülemek için kullanılacaktır.

Radarı ekranda görüntülemek için  arc () ve line () fonksiyonlarından oluşan drawRadar () kodlayalım.

void drawRadar() {
  pushMatrix();
  translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
  noFill();
  strokeWeight(2);
  stroke(98,245,31);
  // draws the arc lines
  arc(0,0,1800,1800,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,1400,1400,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,1000,1000,PI,TWO_PI);
  arc(0,0,600,600,PI,TWO_PI);
  // draws the angle lines
  line(-960,0,960,0);
  line(0,0,-960*cos(radians(30)),-960*sin(radians(30)));
  line(0,0,-960*cos(radians(60)),-960*sin(radians(60)));
  line(0,0,-960*cos(radians(90)),-960*sin(radians(90)));
  line(0,0,-960*cos(radians(120)),-960*sin(radians(120)));
  line(0,0,-960*cos(radians(150)),-960*sin(radians(150)));
  line(-960*cos(radians(30)),0,960,0);
  popMatrix();
}

Radar tarama alanı boyunca hareket eden yeşil çizgiyi çizmek için bu işlevi drawLine () kullanalım. Dönme merkezi için translate () işlevi ve iAngle değişkeninin kullanıldığı line () işlevini kullanarak çizginin her derece için yeniden çizilmesini sağlayalım.

void drawLine() {
  pushMatrix();
  strokeWeight(9);
  stroke(30,250,60);
  translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
  line(0,0,950*cos(radians(iAngle)),-950*sin(radians(iAngle))); // draws the line according to the angle
  popMatrix();
}

Algılanan nesneleri kırmızı çizmek için bu drawObject () işlevini kullanalım. Bu kod ultrasonik sensöre olan mesafeyi alır, piksellere dönüştürür ve sensörün açısı ile birlikte nesnenin radarın hangi açısında olduğunu ekranda gösterir.

void drawObject() {
  pushMatrix();
  translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
  strokeWeight(9);
  stroke(255,10,10); // red color
  pixsDistance = iDistance*22.5; // covers the distance from the sensor from cm to pixels
  // limiting the range to 40 cms
  if(iDistance<40){
    // draws the object according to the angle and the distance
  line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),950*cos(radians(iAngle)),-950*sin(radians(iAngle)));
  }
  popMatrix();
}

Ekranda bulunan metinleri görebilmek için drawText () işlevini kullanalım.

Bu fonksiyonların tümü, her zaman tekrarlayan ve ekrana görüntüyü aktaran ana draw () fonksiyonunda çağrılmaktadır. Ayrıca burada bu fill () işlevini hareket bulanıklığını simüle etmek ve hareketli çizginin yavaş yavaş solmasını sağlamak için 2 parametreli olarak kullanalım.

void draw() {
  
  fill(98,245,31);
  textFont(orcFont);
  // simulating motion blur and slow fade of the moving line
  noStroke();
  fill(0,4); 
  rect(0, 0, width, 1010); 
  
  fill(98,245,31); // green color
  // calls the functions for drawing the radar
  drawRadar(); 
  drawLine();
  drawObject();
  drawText();
}

İşte radarın son hali:

Arduino Radar Final Görünümü

Arduino Radar Yapımı Kaynak Kodunun Tamamı:

import processing.serial.*; // imports library for serial communication
import java.awt.event.KeyEvent; // imports library for reading the data from the serial port
import java.io.IOException;
Serial myPort; // defines Object Serial
// defubes variables
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;
void setup() {
 
size (1920, 1080);
smooth();
myPort = new Serial(this,"COM4", 9600); // starts the serial communication
myPort.bufferUntil('.'); // reads the data from the serial port up to the character '.'. So actually it reads this: angle,distance.
orcFont = loadFont("OCRAExtended-30.vlw");
}
void draw() {
 
 fill(98,245,31);
 textFont(orcFont);
 // simulating motion blur and slow fade of the moving line
 noStroke();
 fill(0,4); 
 rect(0, 0, width, 1010); 
 
 fill(98,245,31); // green color
 // calls the functions for drawing the radar
 drawRadar(); 
 drawLine();
 drawObject();
 drawText();
}
void serialEvent (Serial myPort) { // starts reading data from the Serial Port
 // reads the data from the Serial Port up to the character '.' and puts it into the String variable "data".
 data = myPort.readStringUntil('.');
 data = data.substring(0,data.length()-1);
 
 index1 = data.indexOf(","); // find the character ',' and puts it into the variable "index1"
 angle= data.substring(0, index1); // read the data from position "0" to position of the variable index1 or thats the value of the angle the Arduino Board sent into the Serial Port
 distance= data.substring(index1+1, data.length()); // read the data from position "index1" to the end of the data pr thats the value of the distance
 
 // converts the String variables into Integer
 iAngle = int(angle);
 iDistance = int(distance);
}
void drawRadar() {
 pushMatrix();
 translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
 noFill();
 strokeWeight(2);
 stroke(98,245,31);
 // draws the arc lines
 arc(0,0,1800,1800,PI,TWO_PI);
 arc(0,0,1400,1400,PI,TWO_PI);
 arc(0,0,1000,1000,PI,TWO_PI);
 arc(0,0,600,600,PI,TWO_PI);
 // draws the angle lines
 line(-960,0,960,0);
 line(0,0,-960*cos(radians(30)),-960*sin(radians(30)));
 line(0,0,-960*cos(radians(60)),-960*sin(radians(60)));
 line(0,0,-960*cos(radians(90)),-960*sin(radians(90)));
 line(0,0,-960*cos(radians(120)),-960*sin(radians(120)));
 line(0,0,-960*cos(radians(150)),-960*sin(radians(150)));
 line(-960*cos(radians(30)),0,960,0);
 popMatrix();
}
void drawObject() {
 pushMatrix();
 translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
 strokeWeight(9);
 stroke(255,10,10); // red color
 pixsDistance = iDistance*22.5; // covers the distance from the sensor from cm to pixels
 // limiting the range to 40 cms
 if(iDistance<40){
   // draws the object according to the angle and the distance
 line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),950*cos(radians(iAngle)),-950*sin(radians(iAngle)));
 }
 popMatrix();
}
void drawLine() {
 pushMatrix();
 strokeWeight(9);
 stroke(30,250,60);
 translate(960,1000); // moves the starting coordinats to new location
 line(0,0,950*cos(radians(iAngle)),-950*sin(radians(iAngle))); // draws the line according to the angle
 popMatrix();
}
void drawText() { // draws the texts on the screen
 
 pushMatrix();
 if(iDistance>40) {
 noObject = "Out of Range";
 }
 else {
 noObject = "In Range";
 }
 fill(0,0,0);
 noStroke();
 rect(0, 1010, width, 1080);
 fill(98,245,31);
 textSize(25);
 text("10cm",1180,990);
 text("20cm",1380,990);
 text("30cm",1580,990);
 text("40cm",1780,990);
 textSize(40);
 text("Object: " + noObject, 240, 1050);
 text("Angle: " + iAngle +" °", 1050, 1050);
 text("Distance: ", 1380, 1050);
 if(iDistance<40) {
 text("        " + iDistance +" cm", 1400, 1050);
 }
 textSize(25);
 fill(98,245,60);
 translate(961+960*cos(radians(30)),982-960*sin(radians(30)));
 rotate(-radians(-60));
 text("30°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(954+960*cos(radians(60)),984-960*sin(radians(60)));
 rotate(-radians(-30));
 text("60°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(945+960*cos(radians(90)),990-960*sin(radians(90)));
 rotate(radians(0));
 text("90°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(935+960*cos(radians(120)),1003-960*sin(radians(120)));
 rotate(radians(-30));
 text("120°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(940+960*cos(radians(150)),1018-960*sin(radians(150)));
 rotate(radians(-60));
 text("150°",0,0);
 popMatrix(); 
}

Herhangi bir Ekran Üzerinde Kullanabilmek için Her Çözünürlüğüne Uygun Güncellenmiş Sürümü:

Sadece ekran çözünürlüğünüze göre ayarlamak için size () işlevindeki değerleri değiştirin.

 
/*   Arduino Radar Yapımı
 * 
 *  www.HayaletVeYap.com
 *  
 */
import processing.serial.*; // imports library for serial communication
import java.awt.event.KeyEvent; // imports library for reading the data from the serial port
import java.io.IOException;
Serial myPort; // defines Object Serial
// defubes variables
String angle="";
String distance="";
String data="";
String noObject;
float pixsDistance;
int iAngle, iDistance;
int index1=0;
int index2=0;
PFont orcFont;
void setup() {
 
size (1920, 1080); // ***CHANGE THIS TO YOUR SCREEN RESOLUTION***
smooth();
myPort = new Serial(this,"COM4", 9600); // starts the serial communication
myPort.bufferUntil('.'); // reads the data from the serial port up to the character '.'. So actually it reads this: angle,distance.
orcFont = loadFont("OCRAExtended-30.vlw");
}
void draw() {
 
 fill(98,245,31);
 textFont(orcFont);
 // simulating motion blur and slow fade of the moving line
 noStroke();
 fill(0,4); 
 rect(0, 0, width, height-height*0.065); 
 
 fill(98,245,31); // green color
 // calls the functions for drawing the radar
 drawRadar(); 
 drawLine();
 drawObject();
 drawText();
}
void serialEvent (Serial myPort) { // starts reading data from the Serial Port
 // reads the data from the Serial Port up to the character '.' and puts it into the String variable "data".
 data = myPort.readStringUntil('.');
 data = data.substring(0,data.length()-1);
 
 index1 = data.indexOf(","); // find the character ',' and puts it into the variable "index1"
 angle= data.substring(0, index1); // read the data from position "0" to position of the variable index1 or thats the value of the angle the Arduino Board sent into the Serial Port
 distance= data.substring(index1+1, data.length()); // read the data from position "index1" to the end of the data pr thats the value of the distance
 
 // converts the String variables into Integer
 iAngle = int(angle);
 iDistance = int(distance);
}
void drawRadar() {
 pushMatrix();
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 noFill();
 strokeWeight(2);
 stroke(98,245,31);
 // draws the arc lines
 arc(0,0,(width-width*0.0625),(width-width*0.0625),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.27),(width-width*0.27),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.479),(width-width*0.479),PI,TWO_PI);
 arc(0,0,(width-width*0.687),(width-width*0.687),PI,TWO_PI);
 // draws the angle lines
 line(-width/2,0,width/2,0);
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(30)),(-width/2)*sin(radians(30)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(60)),(-width/2)*sin(radians(60)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(90)),(-width/2)*sin(radians(90)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(120)),(-width/2)*sin(radians(120)));
 line(0,0,(-width/2)*cos(radians(150)),(-width/2)*sin(radians(150)));
 line((-width/2)*cos(radians(30)),0,width/2,0);
 popMatrix();
}
void drawObject() {
 pushMatrix();
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 strokeWeight(9);
 stroke(255,10,10); // red color
 pixsDistance = iDistance*((height-height*0.1666)*0.025); // covers the distance from the sensor from cm to pixels
 // limiting the range to 40 cms
 if(iDistance<40){
   // draws the object according to the angle and the distance
 line(pixsDistance*cos(radians(iAngle)),-pixsDistance*sin(radians(iAngle)),(width-width*0.505)*cos(radians(iAngle)),-(width-width*0.505)*sin(radians(iAngle)));
 }
 popMatrix();
}
void drawLine() {
 pushMatrix();
 strokeWeight(9);
 stroke(30,250,60);
 translate(width/2,height-height*0.074); // moves the starting coordinats to new location
 line(0,0,(height-height*0.12)*cos(radians(iAngle)),-(height-height*0.12)*sin(radians(iAngle))); // draws the line according to the angle
 popMatrix();
}
void drawText() { // draws the texts on the screen
 
 pushMatrix();
 if(iDistance>40) {
 noObject = "Out of Range";
 }
 else {
 noObject = "In Range";
 }
 fill(0,0,0);
 noStroke();
 rect(0, height-height*0.0648, width, height);
 fill(98,245,31);
 textSize(25);
 
 text("10cm",width-width*0.3854,height-height*0.0833);
 text("20cm",width-width*0.281,height-height*0.0833);
 text("30cm",width-width*0.177,height-height*0.0833);
 text("40cm",width-width*0.0729,height-height*0.0833);
 textSize(40);
 text("Object: " + noObject, width-width*0.875, height-height*0.0277);
 text("Angle: " + iAngle +" °", width-width*0.48, height-height*0.0277);
 text("Distance: ", width-width*0.26, height-height*0.0277);
 if(iDistance<40) {
 text("        " + iDistance +" cm", width-width*0.225, height-height*0.0277);
 }
 textSize(25);
 fill(98,245,60);
 translate((width-width*0.4994)+width/2*cos(radians(30)),(height-height*0.0907)-width/2*sin(radians(30)));
 rotate(-radians(-60));
 text("30°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.503)+width/2*cos(radians(60)),(height-height*0.0888)-width/2*sin(radians(60)));
 rotate(-radians(-30));
 text("60°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.507)+width/2*cos(radians(90)),(height-height*0.0833)-width/2*sin(radians(90)));
 rotate(radians(0));
 text("90°",0,0);
 resetMatrix();
 translate(width-width*0.513+width/2*cos(radians(120)),(height-height*0.07129)-width/2*sin(radians(120)));
 rotate(radians(-30));
 text("120°",0,0);
 resetMatrix();
 translate((width-width*0.5104)+width/2*cos(radians(150)),(height-height*0.0574)-width/2*sin(radians(150)));
 rotate(radians(-60));
 text("150°",0,0);
 popMatrix(); 
}

 
Diğer Güncel Teknoloji Haberlerimiz için BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

Sizde Robotlara ve Maker’lığa Meraklıysanız, Robotik Marketimiz ROBOCOMBO‘yu Ziyaret Edebilirsiniz.

 

Okuduğunuz İçin Teşekkürler.
Kaynak: howtomechatronics.com/projects/arduino-radar-project/